Collecte rooster

Flitsen uit de Diaconie

In februari ontvingen we een noodkreet van KiA over honger door droogte in Kenia. Mede dank zij de kennis en ervaring van Jacqueline over de situatie in dat land konden we een verantwoorde extra donatie (€1000) doen uitgaan.

De brute inval in Oekraïne, de verwarring bij de bondgenoten en de wanhoop van mensen op de vlucht… dit alles intensiveert ook de diaconale inzet en aandacht van onze gemeente. In aanvulling op de vele landelijke en plaatselijke initiatieven heeft de diaconie in eerste aanzet ruim bijgedragen (€2500) aan het KiA-project ter acute ondersteuning van lokale geloofsgemeenschappen in Oekraïne. Verder zal de diaconie aandacht houden bij de ontwikkelingen en dan met name voor mensen in de knel en hun helpers.

Verder is de diaconie in beraad over werkwijze en  versterking in de bezoekgroep en voor een betere vormgeving van het voorbedenboek. Work in progress.

Het financiële beleid en de administratie zijn het afgelopen jaar aangepast aan nieuwe eisen van de PKN. Intussen gaat onze penningmeester deze zomer verhuizen naar Noord-Holland.  In de huidige opzet is uitvoering van deze taak op deze afstand voorlopig nog goed mogelijk.  De diaconie heeft besloten om wel op zoek te gaan naar een nieuwe penningmeester, maar heeft graag het aanbod van een overgangstijd aanvaard.

De Diaconie

Collectes Diaconie PKN-Groesbeek

26 juni KiA Jongerenproject JOP - Jong Protestant

 

Diaconaal werk, is dat alleen iets voor volwassenen? Nee! Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. JOP2

3 en 10 juli: INLIA

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. We zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

INLIA bevordert rechtvaardigheid in de samenleving door zich - uit naam van en/of samen met lokale gemeenschappen - in te zetten voor asielzoekers en vluchtelingen in no

INLIA is hét kennisinstituut op het terrein van asielzoekers in nood. Vanuit een centrale positie als expert en lobbyist is de stichting in staat de belangen van die asielzoekers én de samenleving als geheel te behartigen. Zij doet dat door:

  • het maatschappelijk, juridisch en medisch bijstaan van individuele asielzoekers in nood
  • het actief ondersteunen van lokale gemeenschappen bij het bieden van hulp aan de vreemdeling in hun poorten
  • het terzijde staan van burgerlijke gemeenten bij het hanteren van maatschappelijke vraagstukken rondom asielzoekers in nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare oplossingen voor alle partijen
  • een gedegen, reële lobby voor de rechtvaardige en menswaardige behandeling van asielzoekers

We zijn een landelijke organisatie, opgericht en gevestigd in de stad Groningen. Alle INLIA stichtingen zijn onafhankelijk. We bestaan van particuliere giften en bijdragen van kerken en diaconale fondsen. Ons werk wordt al gedurende vele jaren structureel ondersteund door Kerk in Actie.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. INLIA

 

17 en 24 Juli: Casey Troy     Met een korte presentatie tijdens de dienst van 17 juli

Korte lijnen, directe betrokkenheid, kleinschaligheid, dat is het karakteristiek van de Casey Troy Foundation. Maar ook korte lijnen, directe betrokkenheid en kleinschaligheid in onze manier van aandacht vragen voor de problematiek van gehandicapte kinderen in Kameroen, onze manier om geld te genereren voor de hulp aan de gehandicapte kinderen in Kameroen. En zorg voor de gehandicapte kinderen is meer dan alleen de verstrekking van bijvoorbeeld een rolstoel. Er is zorg voor de directe woonomgeving van het kind, gezin of familieverband, school en opleiding, toegankelijkheid van gezondheidszorg. 

Samen, de Casey Troy Foundation en de Casey Association Cameroon, zetten we ons in in Ikiliwindi om de bevolking van groot tot klein te laten zien dat een gehandicapt kind meer is dan alleen een handicap en dat ook deze kinderen recht hebben op een menswaardig bestaan. We gaan dit doen door voorlichtingsprojecten op de scholen en voetbalclubs, samen te werken met de verloskundige en vrouwen en moeders te helpen bij de zorg voor hun kinderen, gezond en ziek. De vrijwilligers in Kameroen zijn getraind in de zorg voor de gehandicapte kinderen. Niet alleen de kinderen die nu in het Casey Home wonen, maar ook de kinderen die bij hun ouders of grootouders thuis wonen. 

En……de bevolking heeft onze boodschap begrepen……mannen, vrouwen en kinderen helpen mee in het Casey’s Home. De een door te koken, de ander door klussen te doen en de kinderen door laagdrempelig te gaan spelen! Elk kind een kans in Kameroen

Info: www.caseytroyfoundation.nl   Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Casey Troy

31 juli: Stichting Edukans  (samen met Heumen).

Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat nou als er helemaal geen school is? Als het niet veilig is op school? Of als de docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er.

Onze droom is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft.

Werelddoelen. In september 2015 spraken 193 wereldleiders af om zich te houden aan de 17 Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Als iedereen zich hieraan houdt, is er in 2030 geen extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering meer. Edukans maakt zich sterk voor de realisatie van deze doelen.

In Nederland is Edukans weer voor een groot deel afhankelijk van eigen fondsenwerving. We konden jarenlang putten uit de Medefinanciering door de Nederlandse Overheid. Deze financiering is sinds 2016 grotendeels afgelopen. Dit betekent dat de financiering van programma’s en projecten op het gebied van onderwijs door Edukans met 40% is teruggelopen.

Digitaal doneren? NL 08 INGB 0000961922 tnv. Diaconie Prot. Gem. Groesbeek. O.v.v. Edukans

Activiteiten

Neem een kijkje bij onze activiteiten
Onze activiteiten